ÁSZF

Minden kedves megrendelőnk szerződéskötéskor az alábbi nyilatkozatot teszi.

Kutyapanziós Szolgáltatások vonatkozásában:

 1. Kutyámat/Kutyáimat a Dogmopolite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 36., Cg.: 01-09-942476, Asz.: 22763190-1-43), illetve panzióinak üzemeltető vállalatai (Vessler Ingatlanfejlesztő Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 36., Cg.: 01-09-289776, Asz.: 25799408-1-43) vagy Dogmopolite PLUS Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 36., Cg.: 01-09-915592, Asz.: 14696208-1-43)) (a továbbiakban: Szolgáltató) részére a ______________ sorszámú Megrendelési lap (a továbbiakban: Megrendelés) értelmében, a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás nyújtása érdekében rendelkezésre bocsátom.

 2. Kijelentem, hogy kutyámat csak és kizárólag a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás lebonyolítása céljából adom át Szolgáltatónak, abban írásban nem részletezett szolgáltatás iránt igényt nem támasztok.

 3. A Szolgáltató a Megrendelőben szereplő szolgáltatást legjobb szakmai tudása szerint végzi. Mindazonáltal tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás tárgyát képző kutya kiképzésének, nevelésének, oktatásának, egyéb jellegű szolgáltatásnak a sikeréért a Szolgáltató az állat jelleméből adódóan semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

 4. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes részleteit illetően rugalmasságot élvez – ideértve a preferált időpontok keretén belül meghatározott szolgáltatási időpont, a pontos sétáltatási útvonal, oktatási és kiképzési módszertan és egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos paraméter megválasztását.

 5. A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz a kutya általános egészségügyi állapotának megőrzéséért. Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget, amennyiben az ésszerű és jó gazda elvén alapuló, a Megrendelő által megismert és Szolgáltató által nyújtott magas színvonalú tartás mellett, a kutya adatlapon jóváhagyott tartási és étkeztetési mód betartása ellenére a kutyát bármilyen jellegű megbetegedés vagy súlyvesztés éri. Amennyiben a kutya egészségében a Szolgáltatás nyújtása során bármilyen jellegű negatív változás következik be, úgy Szolgáltató erről a Tulajdonost haladéktalanul értesíti. Sürgős beavatkozást igénylő esetben a Tulajdonos meghatalmazza Szolgáltatót, hogy a kutya egészségének érdekében teljes körűen és önállóan, a Tulajdonos költségére, a Szolgáltató által megfelelőnek vélt állatorvosnál eljárjon.

 6. Kijelentem, hogy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását megkönnyítsem, ennek értelmében többek között biztosítom a kutya tartózkodási helyére való akadálymentes be- és kijutást. Amennyiben jelenlétemben vagy annak hiányában ilyen jellegű mulasztás miatt a szolgáltatás meghiúsul, úgy azt nyújtott szolgáltatásként fogadom el. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását követően a tartózkodási helyre való visszajutás nem lehetséges, úgy a kutya a mindenkori vonatkozó díjszabás mellett a Szolgáltató megőrzése alatt marad.

 7. A kutya el- és visszaszállítása során a Tulajdonos értéktárgyaiban, különös tekintettel a házban vagy a körül található értéktárgyakban okozott károkért a Szolgáltató csak abban az esetben felel, ha a kárt a Szolgáltató munkatársa a Tulajdonostól elvárható gondos, ésszerű eljárás ellenére okozta. Amennyiben bizonyos minimális feltételek nem adottak, úgy az ilyen nemű károk a Megrendelőt terhelik.

 8. Kijelentem, hogy a Megrendelőlapon közölt valamennyi adat – különös tekintettel a kutya egészségügyi adataira és háttér-információira – igazak, és legjobb tudásom szerint kerültek kitöltésre. Saját kutyámat érő károk, illetve károk, amelyek ezen információk pontatlan közléséből adódnak, anyagilag és büntetőjogilag teljes mértékben engem, mint Tulajdonost terhelnek.

 9. Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató veszettség elleni oltás, illetve oltási könyv vagy útlevél hiányában megtagadhatja a szolgáltatást. Amennyiben a szolgáltatást mégsem tagadja meg, úgy ezek hiányából adódó bármilyen nemű megbetegedés vagy anyagi kárért Szolgáltatót felmentem a felelősség alól.

 10. Kijelentem, hogy a kombinált oltással kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatva lettem és tudomásul vettem, kutyámat saját felelősségemre és belátásom szerint beoltottam. Ennek hiányában bármilyen légúti megbetegedés, ideértve annak valamennyi következményéért, szövődményéért a Szolgáltatót felmentem a felelősség alól.

 11. Kijelentem, hogy a kennelköhögéssel kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatva lettem és tudomásul vettem, kutyámat saját felelősségemre és belátásom szerinte beoltottam. Ennek hiányában bármilyen légúti fertőzéses megbetegedés, ideértve annak valamennyi következményéért, szövődményéért a Szolgáltatót felmentem a felelősség alól.

 12. A Megrendelőlap aláírásával megértettem és kifejezetten elfogadom a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelőlap szerint részletezett Szolgáltatási díj fizetési feltételeit.

 13. Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató jogosult elkérni bankkártyám adatait és előleg, egyenlegfeltöltés vagy tartozástörlesztés vagy egyéb, a Kutyával vagy szolgáltatással kapcsolatos rendkívüli költség megfizetés érdekében azt használni. Ennek hiányában Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatást.

 14. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tudja velem felvenni a kapcsolatot a Megrendelőlapon megjelölt szolgáltatás lejárati dátumát követő egy hónapon belül, úgy Szolgáltató jogosult a Kutyát a fajtamentőknek átadni, illetve belátása szerint róla rendelkezni. Tudomásul veszem ugyanakkor, hogy ez nem ment fel az intézkedésig eltelt időszakra vonatkozó díj, illetve maga az intézkedés költségének anyagi megtérítése alól.

 15. Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást nyújtó munkatárssal közvetlen kapcsolatot nem veszek fel. Új megrendelés, szolgáltatás vagy időpont módosítása, problémák közlése, egyéb információcsere esetén csak és kizárólag közvetlenül Szolgáltatót, illetve a szolgáltató egység közvetlen elérhetőségeit veszem igénybe.

 16. Nyilatkozom, hogy a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezését, különös tekintettel az állat elektronikus transzponderrel (chip-pel) történő ellátását maradéktalanul betartom. Amennyiben a rendelkezésnek nem, vagy csak részben teszek eleget, úgy a szolgáltatás nyújtása során ebből adódó esetleges anyagi károk, bírságok engem terhelnek.

 17. Nyilatkozom, hogy a kutyát a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, illetve annak teljes idejére valamennyi szükséges azonosítóval, egyértelmű jelzéssel, a kutyán jól látható helyen és módon ellátom.

 18. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a 2016/679. EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően valamennyi közölt adatomat bizalmasan kezeli. Hozzájárulok, hogy valamennyi, a Szolgáltató részére átadott információt a Szolgáltató reklámozási és egyéb célokra felhasználja. Egyúttal hozzájárulok, hogy akciókról, speciális programokról, promóciókról rendszeres jelleggel elektronikusan és/vagy postai úton értesítést kapjak, illetve a kutyámról készített fényképeket Szolgáltató különböző fórumokon, így leginkább közösségi és egyéb médiákban, kiadványokban felhasználja.

 

Egyéb szolgáltatások vonatkozásában:

 1. Kutyámat/Kutyáimat a Dogmopolite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 36, Cg.: 01-09-942476, Asz.: 22763190-1-43, a továbbiakban: Szolgáltató) részére a ______________ sorszámú Megrendelési lap (a továbbiakban: Megrendelés) értelmében rendelkezésre bocsátom a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás nyújtása érdekében.

 2. Kijelentem, hogy kutyámat csak és kizárólag a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás lebonyolítása céljából adom át Szolgáltatónak, abban írásban nem részletezett szolgáltatás iránt igényt nem támasztok.

 3. Kijelentem, hogy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását megkönnyítsem, ennek értelmében többek között biztosítom a kutya tartózkodási helyére való akadálymentes be- és kijutást. Amennyiben jelenlétemben vagy annak hiányában ilyen jellegű mulasztás miatt a szolgáltatás meghiúsul, úgy azt nyújtott szolgáltatásként fogadom el. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását követően a tartózkodási helyre való visszajutás nem lehetséges, úgy a kutya a Szolgáltató megőrzése alatt marad a mindenkori vonatkozó díjszabás (ld.: www.dogmopolite.hu – Szolgáltatások – Kutyapanzió, Kutyanapközi) alapján.

 4. Kijelentem, hogy a Megrendelőlapon közölt valamennyi adat – különös tekintettel a kutya egészségügyi adataira és háttér-információira – igazak, és legjobb tudásom szerint kerültek kitöltésre. Saját kutyámban, illetve károk, amelyek ezen információk pontatlan közléséből adódnak, anyagilag és büntetőjogilag teljes mértékben engem, mint Tulajdonost terhelnek.

 5. A Megrendelőlap aláírásával elfogadom a www.dogmopolite.hu honlapján közölt Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelőlap szerint részletezett Szolgáltatási díj fizetési feltételeit.

 6. Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást nyújtó munkatárssal közvetlen kapcsolatot nem veszek fel. Új megrendelés, szolgáltatás vagy időpont módosítása, problémák közlése, egyéb információcsere esetén csak és kizárólag közvetlenül a Szolgáltató központi elérhetőségéhez (Telefon: (06-1) 246 23 06) fordulok.

 7. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatás lemondása legkésőbb az ütemezett szolgáltatást megelőző munkanapon, 17:00 óráig lehetséges. Ellenkező esetben a szolgáltatás teljesítettnek minősül.

 8. A Szolgálátató a Megrendelőben szereplő szolgáltatást legjobb szakmai tudása szerint végzi. Mindazonáltal tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás tárgyát képző kutya kiképzésének, nevelésének, oktatásának, egyéb jellegű szolgáltatás sikeréért a Szolgáltató az állat jelleméből adódóan semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

 9. A kutya el- és visszaszállítása során a Tulajdonos értéktárgyaiban, különös tekintettel a házban vagy a körül található értéktárgyakban okozott károkért a Szolgáltató csak abban az esetben felel, ha a kárt a Szolgáltató munkatársa a Tulajdonostól elvárható gondos, ésszerű eljárás mellett okozta. Amennyiben bizonyos minimális feltételek nem adottak, úgy az ilyen nemű károk a Megrendelőt terhelik.

 10. A szolgáltatás során a kutya által okozott anyagi és egészségügyi károkért – a kutya egészségügyi és egyéb adatainak helyes közlése esetén – a Szolgáltató felel. A szolgáltatás nyújtása során a kutya egészségügyi állapotáért – amennyiben idült betegségekben vagy a Tulajdonos gondatlanságából származó egészségügyi problémákban a kutya nem szenved – a Szolgáltató felel.

 11. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes részleteit illetően rugalmasságot élvez – ideértve a preferált időpontok keretén belül meghatározott szolgáltatási időpont, a pontos sétáltatási útvonal, oktatási és kiképzési módszertan és egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos paraméter megválasztását.

 12. Nyilatkozom, hogy Kutyámat/Kutyáimat a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezését, különös tekintettel az állat elektronikus transzponderrel (chip-pel) történő ellátását maradéktalanul betartom (a rendelet letölthető a www.dogmopolite.hu honlapon). Amennyiben a rendelkezésnek nem, vagy csak részben teszek eleget, úgy a szolgáltatás nyújtása során ebből adódó esetleges anyagi károk, bírságok engem terhelnek.

 13. Nyilatkozom, hogy a kutyát a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, illetve annak teljes idejére valamennyi szükséges azonosítóval, egyértelmű jelzéssel, a kutyán jól látható helyen és módon ellátom.

 14. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a 2016/679. EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően valamennyi közölt adatomat bizalmasan kezeli. Hozzájárulok, hogy valamennyi, a Szolgáltató részére átadott információt a Szolgáltató reklámozási és egyéb célokra felhasználja. Egyúttal hozzájárulok, hogy akciókról, speciális programokról, promóciókról rendszeres jelleggel elektronikusan és/vagy postai úton értesítést kapjak, illetve a kutyámról készített fényképeket Szolgáltató különböző fórumokon, így leginkább közösségi és egyéb médiákban, kiadványokban felhasználja.